• رأی شماره۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵بشماره ۳۶۱۰/۲/ش مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   شهر مشهد          تاریخ: 18/12/1387                   شماره دادنامه: 872                   کلاسه پرونده: 87/905                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: سازمان نظام پزشکی مشهد.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 به شماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1375 شورای اسلامی شهر مشهد.         گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشکان و …
 • رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 18/12/1387                شماره دادنامه: 871                  کلاسه پرونده: 87/1013                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/120 موضوع شکایت آقای رمضان بیجاری واهی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرج بخواسته اعتراض به رأی شماره 574/م مورخ 24…
 • رأی شماره۸۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 13/12/1387                    شماره دادنامه: 862                 کلاسه پرونده: 87/873                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای احمد کریمی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/914 موضوع شکایت آقای احمد کریمی به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی ـ اداره کل کار و امور اجتماعی کردستان به خواسته ابطال رأی مورخ 27/2/1385 هیأت حل اختلاف …
 • رأی شماره۸۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه دریافت بیش از حداقل مزد براساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
               افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست           تاریخ دادنامه: 13/12/1387                 شماره دادنامه: 855                کلاسه پرونده: 87/606                    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای فرامرز قربانی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2732 موضوع شکایت آقای قربان رسولی‎نژاد به طرفیت هیأت حل اختلاف شماره 2 اداره ک…
 • رأی شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 18/12/1387                   شماره دادنامه: 866                    کلاسه پرونده: 87/705                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: خانم فاطمه بسکابادی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.         گردشکار: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/919 موضوع شکایت خانم طیبه اسعداله به طرفیت اداره کل سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ بخواسته درخواست قبول لیست بیمه معوق به شرح دادنامه شماره 2376 مورخ…
 • رأی شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 11/12/1387                  شماره دادنامه: 847                     کلاسه پرونده: 87/876          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: آقای ماشاءاله فدائیان آرانی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1854 موضوع شکایت آقای ماشاءاله فدائیان آرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته لحاظ نمودن سوابق گذشته به شرح دادنامه شماره 2714…
 • رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای پرداخت بابت مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 13/12/1387                   شماره دادنامه: 861                     کلاسه پرونده: 87/874                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: شرکت سیمان سپاهان.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضـوع شکایـت شرکت سیمـان سپاهان به طرفیت اداره کـار و امور اجتماعی مبـارکه به خواسته اعتراض به رأی شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 32…
 • رأی شماره۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ دادنامه: 13/12/1387              شماره دادنامه: 856                کلاسه پرونده: 87/472          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: سازمان تأمین اجتماعی.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 27822/2053 مورخ 21/3/1386 معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی.         مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مصوبه هیأت وزیران به شماره 28513 مورخ 10/5/1384 که در آن اعلام داشته، فوق‎العاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی مت…
 • رأی شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 18/12/1387                شماره دادنامه: 865                     کلاسه پرونده: 87/1011                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: خانم کبری عسگریان.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1273 موضوع شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان مازندران بخواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور به شر…
 • رأی شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 18/12/1387                شماره دادنامه: 865                     کلاسه پرونده: 87/1011                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: خانم کبری عسگریان.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1273 موضوع شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان مازندران بخواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور به شر…
 • رأی شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 13/12/1387                    شماره دادنامه: 860                  کلاسه پرونده: 87/1008                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای حسین حسینی اسدآبادی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1301 موضوع شکایت آقای حسین اسعدآبادی به طرفیت اداره منابع طبیعی یزد به خواسته حکم الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای معوق…
 • رأی شماره ۸۶۳ ـ ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 18/12/1387                           شماره دادنامه: 863، 864                       کلاسه پرونده: 82/1003، 87/378                  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای مهدی به‎آبادی و محمد خسروی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان.         گردشکار: شکات به شرح دادخواسـت‌های تقدیمی اعـلام داشته است، با توجـه به مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان کلیه زمینهایی که بدون اخذ مجوز از شهرداری برخلاف ماده 100 و101…