• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳ ۲۲۳ شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ  اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه­ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­شود؟ ۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات د…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص جمعیت، محدوده و حریم مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  /۴۷۲۸۳                                                                         ۹/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص جمعیت، محدوده و حریم مشهد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ خود و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری بافتهای واجد ارزش مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه سیستانیکا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۷۳۳۳                                                                         ۹/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه سیستانیکا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ خود ضمن استماع گزارشی از پروژه سیستانیکا، واقع در منطقه ۹ شهرداری تهران به آدرس خیابان هاشمی، حدفاصل بزرگراه آیت‌اله سعیدی و بلوار استاد معین مقرر نمود: ۱ـ دبیرخانه شورای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره رخدادهای شهر آبسرد دماوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۴۷۳۱۷                                                                         ۹/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره رخدادهای شهر آبسرد دماوند استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ خود ضمن استماع گزارش ارائه شده در مورد رخدادهای شهر آبسرد دماوند، به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود: نظر به اهمیت حفظ باغات و اراضی کشاورزی در مناطق مجاور شهرهای بزرگ و ضرورت پاسخگویی شورای عالی به تکلیف مقرر توسط مقام مع…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۷۶۶۹/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۹۴۹/ت۴۴۶۹۲هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ م…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۷۶۹۸/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۵۷۷/ت…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۷۷۰۱/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۷۷/ت…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۷۶۸۷/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۹۴۹/ت۴۴۶۹۲هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۷۷۰۶/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۹۴۹/ت۴۴۶۹۲…
 • اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۷۷۱۵/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۴۳۹/ت۳۷۰۲۵هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸…
 • اصلاح بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ در مورد مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۱۱۶۲/ت۵۱۲۵۲هـ                                                              ۳/۹/۱۳۹۳ اصلاح بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ در مورد مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشن…
 • تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای  اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه…
 • نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۳۶                                                                                                                              ۱     شماره۶۲۱۰۲هـ/ب                                                                       ۱۱/۹/…