• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۴)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            ‏234‏        ‏« اولاً: رأی وحدت رویه 672 ـ 1/10/1338 در کلیه دعاوی خلع‌ید کاربرد دارد. ‏ثانیاً: دعوی خلع‌ید باستناد قولنامه قابل‌پذیرش نیست. ثالثاً : رأی وحدت رویه ‏هم در دادگاه بدوی و هم در تجدیدنظر رعایت می‌شود. رابعاً : در دعوی اثبات ‏مالکیت کاربرد ندارد.» ‏        سؤال ـ 1ـ آیا رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1338 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟        ‏2ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟        ‏3ـ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد…