• رأی شماره۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف و به خواسته بازگشت به کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 30/4/1387                 شماره دادنامه: 277                کلاسه پرونده: 87/187       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم وجیه هادی بیگی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 85/1697 و 85/1702 موضوع شکایت خانم وجیه هادی‌بیگی و جهانبخش درکه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ …
 • رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم اخراج که به لحاظ غیبت صادر گردیده و بازگشت به کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 30/4/1387           شماره دادنامه: 279         کلاسه پرونده: 87/212       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: شرکت ذوب آهن اصفهان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1672 موضوع شکایت آقای ایرج صالحی به طرفیت ذوب آهن اصفهان به خواسته اعاده به کار به شرح دادنامه 1314 مورخ 15/5/1384 چنین رأی صادر نموده‎اند، با توجه به اینکه شاکی از سال 1362 به بعد به محل کار …
 • رأی شماره۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام‌ آموزش و پرورش به تبدیل حکم آموزگاری به دبیری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 30/4/1387         شماره دادنامه: 278         کلاسه پرونده: 87/211       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم زهرا شجاعی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/66 موضوع شکایت خانم زهرا شجاعی به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته تقاضای تبدیل حکم آموزگاری به دبیری به شرح دادنامه 2555 مورخ 10/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکی اظهار داشته که با توجه به…
 • رأی شماره ۲۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 30/4/1387         شماره دادنامه: 280         کلاسه پرونده: 87/213       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای ضرغام کمالی رستمی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/147 موضوع شکایت آقای ضرغام کمالی رستمی به طرفیت گمرک ایران به خواسته اعاده به خدمت و ابطال ابلاغیه گمرک ایران در خصوص امتحان ادواری به شرح دادنامه 1279 مورخ 14/9/1386 چنین رأی صادر نموده است…
 • رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل ۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 30/4/1387         شماره دادنامه: 274        کلاسه پرونده: 86/470       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای سیدعلیرضا نصرتی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان طی دستورالعمل مورد شکایت اعلام نموده است، صدور حکم سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد شورای اسلامی شهر از اختیارات صادرکننده حکم انتصا…