• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع نظام‌شهر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصـلاحیه آن و بـا توجه به تـصویب طرح جامـع نـظام ‌شهر در جـلسه مورخ 13/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مـصوبه مذکور مشـروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.       باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر تثبیت گردد و تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی طرح مطرح شود.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط …