• رأی وحدت رویه شماره ۶۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوانعالی کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    پرونده وحدت رویه ردیف:85/18 هیأت عمومی بسمه‌تعالیمحضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم دیوان عالی کشور         احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه 1575ـ3/12/1383 پرونده کلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176ـ31/6/1383 پرونده کلاسه 42/18/9323 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می‌گردد:        1ـ حسب محت…