• رأی شماره ۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
    شماره دادنامه:398           تاریخ: 8/8/1384            کلاسه پرونده:82/18          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.          مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره29913/6/1 مورخ 11/12/1381 اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش بازرسی موردی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به…