• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زواره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زواره استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391 طرح جامع شهر زواره را که در اجرای بند (2) از ماده (3…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران      شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پنجمین جلسه سال جاری خود، موضوع اقدامات 9 جلسه کارگروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را مورد بررسی قرارداده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:      1ـ کلیات سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شـهری به تأیید شـورای عالی شهرسازی و معماری رسید و مقرر گردید ویرایش نهایی این سند جهت بررسی در جلسه آتی شورا ارائه و در جلسه بعدی …
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/11/1390 خود موضوع مغایرتهای طرح تفصیل…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلاردشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلاردشت استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران     در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، طرح جامع شهر کلاردشت را که در اجرای بند (2) از ما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر بجنورد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر بجنورد (ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باغ نجاتی و احمدآباد) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی 30 هکتاری) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391 خود موضوع مغایرت اساسی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق ۱۰۵ هکتار جهت مسکن مهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق 105 هکتار جهت مسکن مهر) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391 خود موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق ۱۰۵ هکتار جهت مسکن مهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق 105 هکتار جهت مسکن مهر) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391 خود موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوئین‌زهرا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوئین‌زهرا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین      در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391 طرح جامع شهر بوئین‌زهرا، را که در اجرای بند (2) ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر بجنورد (ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باغ نجاتی و احمدآباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18369                                                                   31/3/1391 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر بجنورد (ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باغ نجاتی و احمدآباد) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 ه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق ۱۰۵ هکتار جهت مسکن مهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18362                                                                   31/3/1391 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق 105 هکتار جهت مسکن مهر) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند…
 • اصلاحیه ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۱۳۲۷۰۱/۱۶                                                                     ۳۰/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور بنا بر پیشنهاد دادستانی کل کشور ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای مواد (۳۳) و (۳۴) قانون مذکور در جلسات ۶۰ الی ۶۲ ستاد مبارزه با مواد به تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ به تصویب رسیده بود در جلسه ۱۲۷ ستاد مذکور به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مورد اصلاح که به‌ پیوست نسخه اصلاحی جهت چاپ در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زواره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18350                                                                  31/3/1391 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زواره استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18365                                                                   31/3/1391 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی 30 هکتاری) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار …
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلاردشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18347                                                                  31/3/1391 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص  طرح جامع شهر کلاردشت استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوئین‌زهرا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/330/18348                                                                  31/3/1391 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص  طرح جامع شهر بوئین‌زهرا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18357                                                                  31/3/1391 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای  طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره91/300/18353                                                                  31/3/1391 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پنجمین جلسه سال جاری خود، موضوع اقدامات 9 جلسه کارگروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را مورد بررسی قرارداده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: 1ـ کلیات سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شـهری به تأیید شـورای عالی شهرسازی و معماری رسید…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۶۶۹۱۸/ت۴۷۵۸۸ک                                                             ۱۰/۴/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ  مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۷۳۸۰/۶۰ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب نمودند: متن زیر جایگزین بند(۲)…
 • تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره66893/ت48178هـ                                                              10/4/1391 تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1ـ به منظور اتخاذ تدابیر اجرایی لازم برای افزایش ظرفیت‌های بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط و رفع موانع و مشکلات فراروی بخش یادشده، کارگروه توسعه گردشگری مرکب از…