• تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴)قانون پولی و بانکی کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:56
    شماره۶۴۶۱۴/ت۵۰۸۲۳هـ                                                                ۹/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۴۲۰/۹۳ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰…
  • آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

    شنبه 28 فروردین 1395 04:56
    شماره۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰                                                                 ۹/۶/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر «آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه   شماره۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰                                                                 ۸/۶/۱۳۹۳ آیین‌ن…