• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جونقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری       در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جونقان در جلسه مورخ 29/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ اصلاح جدول سطوح و سرانه براساس شرح خدمات.       2ـ به منظور حفظ هویت تاریخی شهر و ایجاد جاذبه جهانگردی، معابر و کاربریهای اطراف قلعه سردار اسعد (موزه مشروطیت) در قالب طرح موضعی ساماندهی شود.       …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گوگد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مـصوبه مورخ 15/5/1386 شـورایعالی شهرسازی و معماری ایـران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر گوگد در جلسه مـورخ 24/12/1387 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ تدقیق خط حریم بر عوارض طبیعی و مصنوع موجود، خارج نمودن روستای نیوان سوق از حریم شهر، اصلاح محدوده شهر خصوصاً در جنوب غربی شهر.       2ـ اصلاح نقشه کاربری پیشنهادی و موجود بر اساس قرارداد همسان تیپ12.    …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی       در اجرای بـند 8 مصـوبه مـورخ 15/5/1386 شـورایعـالی شهـرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر مود در جلسه مورخ 4/7/1388 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، ضمن تنفیـذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجـع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آستانه اشرفیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آستانه اشرفیه در جلسه مورخ 17/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ تغییر کاربری پذیرائی جهانگردی طرفین رودخانه سپیدرود به فضای‌سبز تجهیزشده.       2ـ مداخله در کاربری‌های اطراف حرم در قالب طرح موضعی صورت پذیرد.       خواهشمند است نسبت به انـجام مراحل ابلاغ مصوبه و دست…