• تصویب‌نامه درخصوص ایجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۸۸۷۱۲/ت۴۷۹۹۹هـ                                                               ۷/۵/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص ایجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئـت وزیران در جـلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ به اسـتناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامـه پنجساله پنـجم توسعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود: با ایجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد معاونتهای وزارت یادشده به شش معاونت افزایش می‌یابد. معاون اول رئیس‎جمهور …
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۰/۱۶۶۵۳/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب ماده۱ و بند ب ماده ۲ ق…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۸۸۷۲۵/ت۴۷۹۳۴هـ                                                               ۷/۵/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۲۷۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشت…
 • قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۲۳۲۳۴                                                                                ۷/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده«۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده«۱» قانون مذکور ، یک نسخه تصویر «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۹۹۰۲/۱۰۵                …
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۱۶۶۵۸/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب تبصره ۳ قانون (۳) اصلاح پا…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۱۶۶۵۶/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب تبصره ۵ قانون (۲) تعیین تک…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۰۰/۱۶۶۵۴/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب ماده۱ قانون (۱) تعیین تک…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۱۶۶۶۰/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰                                                                 ۸/۵/۱۳۹۱ رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳…