• رأی شماره ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران            تاریخ: 4/5/1388                                  شماره دادنامه: 389، 390، 391                           کلاسه پرونده: 87/817، 873، 904           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شکات: 1ـ آقای محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تابانی.           موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.           گردشکار: شکات به شرح…
 • رأی شماره۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه خدمت پزشکان در منطقه محروم فریدن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
             تاریخ دادنامه: 25/5/1388                 شماره دادنامه: 452                کلاسه پرونده: 88/341           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای محمود میرزائی.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2438 موضوع شکایت آقای امیرحسین ازهری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محاسبه ا…
 • رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ‍ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
             تاریخ دادنامه: 4/5/1388                        شماره دادنامه: 377 الی 388               کلاسه پرونده: 87/161، 826، 828، 730، 818، 727، 729، 731، 946، 162، 557، 87/193           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شکات: آقای حسین درخشنده ـ فرح اعظم کیائی‌نژاد ـ منصوره اسماعیلی ـ پروین حجتی ـ عبداله اعتمادی ـ مهوش مهینی‌راد ـ محمدحسین فخیمی ـ علی‌اکبر مخلدی‌رضائی نورمحمد شاهمرادی ـ سیدرضا رضویان ـ زین‌العابدین همدانلو.           موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه …
 • رأی شماره ۴۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور            تاریخ دادنامه: 25/5/1388                  شماره دادنامه: 455                کلاسه پرونده: 85/960           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.           موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.           مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ در ماده 55 …
 • رأی شماره ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین‎نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
             تاریخ: 25/5/1388                      شماره دادنامه: 456                 کلاسه پرونده: 86/531           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص).           موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.           گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 …
 • بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۲۹۴۱۹/۹۰۰۰                                                                ۵/۶/۱۳۸۸ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۴۱۹/۹۰۰۰ ـ ۵/۶/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث بخشنامه به کلیه مراجع قضایی    و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور پیرو بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۷۲ ـ ۱۲۶ ـ ۱۸۲ ـ ۲۰۵ ـ ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب…