• نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 42249/30/90 مورخ 21/2/1390 در خصوص اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی به همراه درخواست شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تقاضای تفسیر اصل مذکور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره42249/30/90                                            21/2/1390جناب آقای دکتر لاریجانیرئیس محترم مجلس شورای اسلامی       عطف به نامه شماره 9687/10…
 • نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 42364/30/90 مورخ 29/2/1390، در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی به همراه سوال عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان به شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 در خصوص تقاضای تفسیر اصل مذکور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره42364/30/90                                         29/2/1390جناب آقای دکتر کدخدائیحقوقدان محترم شورای نگهبان       بازگشت به نامه شماره 42351…
 • روسای محترم کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰                                                                  ۱/۳/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۳/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت چاپ در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   روسای محترم کل دادگستری استان‌ها از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به مالی در زندان به سر می‌برند، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی ایشان ‌شده و زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا بتوانند از طر…