• مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            متن مصوبه « مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» که در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی بدواً در چندجلسه هیأت عمومی مطرح و به تصویب اکثریت قضات حاضر رسیده و نهایتاً در تاریخ 4/8/1384 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مورد تأیید نهائی قرار گرفته است. جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور در اجرای ملاک ماده 1 و 3 قانون مدنی به پیوست ارسال می‌گردد. مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری         تبصره ماده2ـ در دادخواستهای …