• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۷۲ - ۱۷۳)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    172« جرم قاچاق اسلحه و مهمات چنانچه توأم با جرم مواد مخدر باشد هر دو توأماً در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود ولی اگر دادگاه انقلاب قبلاً به جرم موادمخدر رسیـدگی کرده باشـد، رسیـدگـی به جـرم قاچاق اسلحه در دادگاه کیفری خواهدبود»           سؤال ـ در مواردی اشخاصی که ارتکاب به جرائم مواد مخدر متهم می‌شوند چنانچه ارتکاب جرم توأم با قاچاق اسلحه و مهمات نیز باشد و دادگاه انقلاب به جرم ارتکاب موادمخدر رسیدگی کرده باشد، تکلیف دادگاه کیفری که پرونده قاچاق اسلحه و مهمات به وی ارجاع شده چیست؟ آیا باید پرونده…