• رأی شماره۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگشت به کار کارکنان قراردادی بنیاد مستضعفان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 23/4/1387          شماره دادنامه: 240         کلاسه پرونده: 87/193        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: بنیاد مستضعفان و جانبازان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1603 موضوع شکایت آقای حمدالله جلالوند به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته بازگشت به کار به شرح دادنامه 1767 مورخ 6/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی از…
 • رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام قانونی ادارات جهت اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 26/3/1387          شماره دادنامه: 198         کلاسه پرونده: 87/145        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای رامین مرادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1416 موضوع شکایت عبدالله فتاحی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی به شرح دادنامه 2065 مورخ 30/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به استخدام خواهان با م…
 • رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری در گمرک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 23/4/1387          شماره دادنامه: 242         کلاسه پرونده: 87/194        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای ابراهیم یوسفی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 6 تجدیدنظر و 13 بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/630 موضوع شکایت نصیر قاسم‌پورشادلوی به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام به تجدید پروانه حق‌العمل‌کاری در گمرک به شماره 2042 به شرح دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 چنین رأی صادر …
 • رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 9/4/1387           شماره دادنامه: 214         کلاسه پرونده: 84/758        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شهرداری اراک.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 بدوی و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/618 موضوع شکایت شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه به طرفیت شهرداری اراک به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اراک به شماره 127 مورخ 10/1/1381 به شرح دادنامه 544 مورخ 8/3…
 • رأی شماره ۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه احداث بنای مسکونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 23/4/1387          شماره دادنامه: 238         کلاسه پرونده: 84/864        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم مریم علیزاده.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/896 موضوع شکایت آقای علـی شعبانـی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 چنین رأی صادر نموده است،…
 • رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک و تبصره آن از آیین‎نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مصوب 13/10/1374 به طرفیت هیأت دولت         تاریخ: 23/10/1386          شماره دادنامه: 1230        کلاسه پرونده: 85/806        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مهدی اصغری مقدم.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک و تبصره آن از آیین‎نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 13/10/1374 به طرفیت هیأت دولت.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تدوین و تنقیح آیین‎نامه قوانین می‎بایست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. …
 • رأی شماره ۱۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی در صورت اشتغال به کار نیمه‌وقت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 25/10/1387         شماره دادنامه: 1243        کلاسه پرونده: 84/724        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: غلامرضا شیری        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و3و4و6و10 تجدیدنظر دیوان.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 78/1180 و 80/117 موضوع شکایت محمدحسین حاجی‌زاده 0بطرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد بخواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری ـ برقراری مستمری بشرح دادنامه 889 ـ890 مورخ 31/5/80 چنین رأی صادر نم…
 • رأی شماره۱۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، ۲ و ۳ و ۴ مکرر مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ استانداری آذربایجان غربی، سازمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی         تاریخ: 9/11/1386         شماره دادنامه: 1293         کلاسه پرونده: 85/186        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مسعود قهرمانلو ـ آقای داریوش روحی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 23/12/1384 استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی.        مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست و لای…
 • رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ یک درصد عوارض از قیمت فروش نهائی محصولات واحدهای سنگبری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 16/11/1386         شماره دادنامه: 1353        کلاسه پرونده: 84/181        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شهرداری نجف‌آباد.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 77/886 موضوع شکایت آقای احمد امینی بطرفیت، شهرداری نجف‌آباد به خواسته، ابطال رأی شماره 251 مورخ 29/5/1377 کمیسیون ماده77 به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 چنین رأی صادر نم…
 • رأی شماره۱۳۰۱ الی۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  و تبصره ذیل آن         تاریخ: 9/11/1386           شماره دادنامه: 1301 الی 1303          کلاسه پرونده: 84/881، 85/1، 19        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدحسین معصوم زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 80 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر …
 • رأی شماره۱۳۰۱ الی۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  و تبصره ذیل آن         تاریخ: 9/11/1386           شماره دادنامه: 1301 الی 1303          کلاسه پرونده: 84/881، 85/1، 19        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدحسین معصوم زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 80 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر …
 • رأی شماره ۱۶۱، ۱۶۲ و ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 20/3/1387          شماره دادنامه: 161، 162، 163                         کلاسه پرونده: 86/359، 87/129، 130        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: خانمها 1ـ نسرین ثروتیان 2ـ خدیجه فرجادنیا.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم، سوم و چهارم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2122 موضوع شکایت آقای رسول عیوض زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به خواسته متن دادخ…
 • رأی شماره۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات۱۶۶۴ش/الف مورخ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  و بند (ب) 1351 مورخ 4/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز         تاریخ: 9/4/1387          شماره دادنامه: 218         کلاسه پرونده: 86/475        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای رحیم کشکولی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 1664ش/الف مورخ 18/5/1386 و 12868ش/الف مورخ 12/6/1386 و 14391ش/الف مورخ 23/8/1384 و بند (ب) 1351 مورخ 4/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز.        مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری شیراز پیشنهاد افزایش 5/1 برابر را نسبت به …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان کرمانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه جیرفت         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/13۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای جیرفت (شامل شهرستانهای بافت، جیرفت، عنبرآباد، کهنوج و منوجان) را که توسط این وزار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندارد محترم استان کرمانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه کرمان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای کرمان (شامل شهرستانهای کرمان، بردسیر، رفسنجان، راور، زرند و کوهبنان) را که توسط این…