• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۱۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و یازدهم‌ 19 فروردین‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (411) 16 صفـرالمظفـر 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ نوزدهم‌ فروردین‌ماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: احمد میدری‌ ـ جعفر گلباز ـ محمد پیران‌ و علیرضا محجوب‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ م…