• قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:54
    شماره۱۰۷۳۲/۱۰۹                                                                       ۲۵/۲/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۰۲۳۲/۴۸۱۲۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنـی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، م…
  • قانون مجازات اسلامی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:54
    اصلاحیه نظر به اینکه برابر نامه شماره ۸۹۵۸/۲۱۶ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در انتشار قانون مجازات اسلامی مندرج در روزنامه رسمی کشور بشماره ۱۹۸۷۳ـ ۶/۳/۱۳۹۲ اشتباهاتی صورت پذیرفته ضمن عذرخواهی موارد اصلاحی بشرح ذیل اعلام می‌گردد: ـ در سطر دوم ماده ۴۹۶ بعد از عبارت «ماده (۴۹۵)» عبارت «این قانون» از قلم افتاده است. ـ در سطر دوم ماده۶۱۳ عبارت «مقدار دیگری » به عبارت «مقداری دیگر» اصلاح می‌گردد. ـ در بند (الف) ماده ۶۶۱ عبارت « نابالغ و مکرَه » به عبارت « نابالغ یا مکرَه» اصلاح می‌گردد. ـ در بن…