• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سعدآباد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سعدآباد در جلسه مورخ 28/5/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       نقشه شبکه راهها و سلسله مراتب دسترسی شهر مطابق با آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران بصورت مجزا ارائه شود.عناوین کاربری‌های پیشنهادی براساس قرارداد همسان 12 تدقیق شود.       اساس طرح جامع مطابق با م…