• سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۶۳۴/۹۲/دش                                                                     ۲۳/۷/۱۳۹۲ سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور (مصوب جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوبه «سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور» که در راستای اجرایی‌سازی اقدامات ملی ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ آن نقشه در جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رس…
 • تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۷۴۰/۹۲/دش                                                                     ۲۷/۷/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی (مصوب جلسه ۷۳۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) جهاد دانشگاهی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی» که در جلسه ۷۳۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد هیأت امناء جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ـ آقای دکتر حمیدرضا طیبی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی انتخاب می‌شود.» ر…
 • رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۹/۶۰۹                                                                           ۱/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۲۷      کلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ و ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: آقای سید ابوتراب موسوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ و ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار…
 • قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۵۵۳۰/۳۷۰                                                                       ۲۷/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مج…
 • قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۴۶۰۶/۳۲۵                                                                       ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ…
 • قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۴۶۰۳/۳۳۳                                                                       ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گرد…
 • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۴۶۰۷/۳۴۸                                                                       ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ و تأیید شو…
 • قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۴۹۷۶/۳۶۷                                                                        ۲۲/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهب…
 • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۴۶۰۸/۱۰                                                                         ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامـه شماره ۲۲۷۳۹۵/۳۶۴۸۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمـهوری ‌اسلامی ‌ایران قـانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با عـنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و تأیید …
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۷۹                                                                                                                              ۱       شماره۴۷۰۵۱هـ/ب                                                                      …
 • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۴۱۵۵۶/۹۰۰۰                                                                 ۱/۸/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۱۵۴۰/۹۰۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۴۱۵۴۰/۹۰۰۰                                                                ۱/۸/۱۳۹۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری   در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان ر…