• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قروه درجزین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر قروه درجزین در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ اراضی با کاربری ذخیره خدماتی به کاربری خدماتی (با اولویت توسعه آتی) تبدیل شود.       2ـ در نقشه حریم شهر، حریم منفصل اصلاح گردد و کارخانه سیمان و راه ارتباطی آن به عنوان حریم شهر محسوب شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دیزیچه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دیزیچه در جلسه مورخ 23/5/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ تغییرکاربری اراضی واقع در حریم 100 متری راه‌آهن از « بایر، متروکه و مخروبه» به کاربری‌های شهری مطابق با نیاز شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و قید الزام به استعلام از وزارت راه و ترابری در ه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضوانشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رضوانشهر در جلسه مورخ 17/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ خروج جاده ارتباطی بین بافت شهر و شهرک مسکونی واقع در شمال شهر (شهرک اسفند واجان) از محدوده طرح جامع و تعیین شهرک مذکور به عنوان محدوده منفصل شهری.        2ـ کاهش سطح حریم شهر از سمت غرب و جن…