• اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سراب

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان آذربایجان شرقی موضوع: اصلاحیه اعلام مصوبه طرح جامع شهر سراب          پیرو نامه شماره 41360/310/300 مورخ 6/12/1384 موضوع اعلام مصوبه طرح جامع سراب بدینوسیله اعلام مصوبه اصلاح شده طرح مذکور بشرح زیر اعلام می‌گردد:         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورا…