• مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور         شورای عالی اداری در صد و سی و یکمین جلسه مورخ 24/4/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند (2) بخش (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه کشور در اجرای تبصره بند (6) مصوبه شماره 103382/1901 مورخ 9/6/1381 شورا در زمینه ساماندهی نظام مدیریت اسنادی کشور و ایجاد هم…