• رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دوران خدمت سربازی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
    تاریخ: 6/4/1390           شماره دادنامه: 170          کلاسه پرونده: 90/235مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای علی خزاییموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارضگردش کار: آقای علی خزایی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی شده است که شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع « احتساب ایام سربازی در مراکز بهداشتی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور» آراء متهافتی صادر کرده‌ان…