• رأی شماره ۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 16/4/1387           شماره دادنامه: 236            کلاسه پرونده: 87/176         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای جهانبخش منصوریان.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3155 و 83/3156 موضوع شکایت آقای مهدی منصوریار به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به رأی شماره 2718 مورخ 16/12/1381 کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه‎های شماره 3789 و 3790…
 • رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل جزء سنوات خدمت رسمی برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 12/3/1387            شماره دادنامه: 153           کلاسه پرونده: 87/93         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای محسن مومنی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1705 موضوع شکایت آقای مهدی افروز به طرفیت آموزش و پرورش کاشان به خواسته درخواست سنوات و خسارت ایام بیکاری به شرح دادنامه 701 مورخ 2/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، در رأی شماره 33 ا…
 • رأی شماره ۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 16/4/1387           شماره دادنامه: 231            کلاسه پرونده: 87/144         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای محمدعلی نعمتی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر و 19 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1404 موضوع شکایت آقای محمدعلی نعمتی به طرفیت اداره تامین اجتماعی شعبه واحدیان قائم‌شهر به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 2897 مورخ 12/10/1385 چنین…
 • رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمین پیمانی که قرارداد آنان فسخ گردیده است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 12/3/1387           شماره دادنامه: 155          کلاسه پرونده: 87/118         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای تقی علمدارپور.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی‌وسوم دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/659 موضوع شکایت اقای جمشید کوهزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه 2287 مورخ 9/10/1385 چنین رأی صادر نموده‌است، با…
 • رأی شماره ۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ ۸/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره سازمان زمین شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 16/4/1387           شماره دادنامه: 237         کلاسه پرونده: 87/177         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1371 موضوع شکایت آقای عین‌اله اسکندری به طرفیت زمین شهری استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته الزام طرفهای شکایت به اجرای مصوبه مورخ 8/7/1369 هیأت مدیر…
 • رأی شماره ۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی برخورداری از حقوق و فوق‌العاده مقرر در ماده۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 16/4/1387          شماره دادنامه: 229          کلاسه پرونده: 84/701         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای کریم مازینی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1785 موضوع شکایت کریم مازینی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شرح د…
 • رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات و شرکت انبارهای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  عمومی و خدماتی گمرکی ایران          تاریخ: 9/11/1386          شماره دادنامه: 1294          کلاسه پرونده: 85/834         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 4، 16، 21 و 24 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2796 موضوع شکایت آقای رضا بلالی‌ایورق به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی (شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی) به…
 • رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیم شهرداری به تملک اراضی آنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 14/12/1386           شماره دادنامه: 1493          کلاسه پرونده: 86/610         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای محمد صادق کتابدار.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/582 موضوع شکایت محسن سیدرمضان به طرفیت، شهرداری مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادی شهرداری به شرح دادنامه شماره 1963 مورخ 4/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر…
 • رأی شماره ۱۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان احتساب خدمت آموزشیاری جهت تقلیل ساعات کار آموزشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 14/12/1386          شماره دادنامه: 1496          کلاسه پرونده: 86/175         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1277 موضوع شکایت خانم معصومه آزادمرزآبادی به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی اراک به خواسته، ایام خدمت در نهضت به جهت تقلیل ساعت کاری به…
 • رأی شماره ۹۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به خدمت جانبازان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 6/9/1386           شماره دادنامه: 941           کلاسه پرونده: 86/224         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای تیمور رضا قلی لالانی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکایت آقای منصور جوکار و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح…
 • رأی شماره ۱۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه پرداخت نشده سهم کارگر و کارفرما و انجام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تعهدات قانونی خود در قبال کارگران          تاریخ: 25/10/1386           شماره دادنامه: 1011          کلاسه پرونده: 86/468         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای حسین شیرین.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/5 موضوع شکایت آقای حسین شیرین به طرفیت، 1ـ بیمارستان شهید مصطفی خمینی 2ـ سازمان تامین اجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمه‎های واریز نشده …
 • رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۳ بیست و سومین جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ شورای تأمین استان خراسان رضوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 7/12/1386           شماره دادنامه: 1440           کلاسه پرونده: 84/100         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای سراج احمدی.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بیست و سومین جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تأمین استان خراسان رضوی.         مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت آب منطقه‎ای خراسان حریم مرزی رودخانه تجن (هریرود) را 20 متر و حریم حفاظت کیفی آن را 100 متر اعلام کرده است. لذا اقدام شورای تامین استان خراسان رضوی و شورا…
 • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم کرمانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر کرمان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1387 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/2/1387؛ طرح جامع شهر کرمان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آ…