• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (شماره‎های ۱۱۱ تا ۱۱۴)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی         عطف به نامه شماره 1143/9ـ 4/12/1383 به ضمیمه 35 فقره نظریات اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. 111در صورتی که دادگاه جرم ارتکابی را مشمول عنوان و ماده دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است بداند نباید از کیفرخواست تبعیت نماید.        سؤال ـ چنانچه کیفرخواست ازدادسرا باتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه…
  • اصلاحیه نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی         پیرو نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص تبصره الحاقی ماده 29 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، در انتهای سطر سوم موضوع نامه، کلمه « امور» قبل از کلمه « اجرائی» به علت اشتباه تایپی از قلم افتاده است و عبارت « تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهوری محدود به امور اجرائی است» صحیح می‌باشد.…