• رأی شماره ۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم جواز پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی قبل از اعطای تسهیلات به متقاضیان انتقال از

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تهران و کلان‌شهرها        تاریخ: 15/1/1390             شماره دادنامه: 1                  کلاسه پرونده: 89/858       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری.       گردشکار: رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب نامه شماره 356/10 مورخ 14/2/1389 اشعار داشته: شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی مقرر در « آیین‎نام…
 • رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 15/1/1390                شماره دادنامه: 4                    کلاسه پرونده: 89/873        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای نوروزعلی تیموری.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و دوم دیوان عدالت اداری.       گردشکار: آقای نوروزعلی تیموری اناری به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‎العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت، آراء متناقضی صادر نموده‎اند، لذا به جهت صدور آراء متناقض صدو…
 • رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 11/11/1389                  شماره دادنامه: 495ـ496        کلاسه پرونده: 89/755، 89/781       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: 1ـ دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران 2ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی‎یزد.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 11 دیوان عدالت اداری.       گردشکار: شکات به موجب درخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته‎اند در خصوص پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده در اجرای قانون جذب نیروی انسانی …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ازنا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ازنا در جلسه مورخ 22/8/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ نقشه پهنه‌بندی حریم مطابق بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تجهیزات شهری مورد نیاز در نقشه مشخص گردد.        2ـ حریم راه‌‌آهن مطاب…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آزادشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آزادشهر در جلسه مورخ 27/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:       تطبیق عناوین پهنه‌های پیشنهادی در نقشه حریم مطابق بند8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الشتر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر الشتر در جلسه مورخ 22/8/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ مختصات نقاط مرجع در حریم و نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.       2ـ در نقشه کاربری پیشنهادی اراضی ذخیره…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرسفج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فرسفج در جلسه مورخ 18/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی مطابق شرح خدمات قرارداد همسان 12 اصلاح گردد و درجه‌بندی معابر مبنی بر عرض و نقش ترافیکی هر یک ارائه گردد.       2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند8 مصوبه شورای عالی شهرسازی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرسفج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فرسفج در جلسه مورخ 18/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی مطابق شرح خدمات قرارداد همسان 12 اصلاح گردد و درجه‌بندی معابر مبنی بر عرض و نقش ترافیکی هر یک ارائه گردد.       2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند8 مصوبه شورای عالی شهرسازی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جوکار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جوکار در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ با حفظ سقف جمعیتی و کلیه سطوح پیشنهادی افق طرح به سال 1400 افزایش یابد.       2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان « ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها…