• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۵۸ شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳ سؤال آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد. نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره ک…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آرمرده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۳۰۰/۵۱۹۴۷                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آرمرده استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورا…
 • تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۶۲۹/۹۳/دش                                                                 ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدعلی کی‌نژاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۰/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر حمیدرضا خرم‌خورشید به موجب تأیید شورا…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۱/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر طاه…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۹/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علی‌اکبر اختری به موجب تأیید شورای عالی ان…
 • تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۸/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۳ هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: « حجه ‌الاسلام والمسلمین آقای…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۰/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدعلی دهقان به موجب تأیید شورای …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۱/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر خلیل جمشیدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۲/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر ناصر برومند به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۳/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر سیدنصرالله محبوبی به موجب تأیید شورای عا…
 • نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ                                                          ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران را به شرح زیر تصویب کرد:   نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح…
 • تصویب‌نامه در خصوص فهرست وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۶۲۰۴/ت۵۰۴۰۱هـ                                                          ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص فهرست وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر وزارت امور خارجه هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۴۴۹۵/۱۰۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ وزارت امورخارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: فهرست وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. م…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشو…