• مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده12 و ماده21 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی»(مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی          مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده 12 و ماده 21 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:          «بند (ی) ماده12ـ انتخاب رئیس بزرگ‌ترین واحد مرکز استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد…
 • مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»(مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 721  مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «ماده1ـ ترکیب اعضای هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی:      1ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نم…
 • مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»(مصوب جلسه 248 مورخ 11/7/1391 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد ملی نخبگان ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ حوزه علمیه ـ وزارت آموزش و پرورشفرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ سازمان صدا و سیماوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی           مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخ…
 • مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»(مصوب جلسه 248 مورخ 11/7/1391 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد ملی نخبگان ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ حوزه علمیه ـ وزارت آموزش و پرورشفرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ سازمان صدا و سیماوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی           مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخ…
 • آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور         شورای عالی فضای مجازی، در پنجمین جلسه  مورخ 10/ 4/1391، «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور» را  به شرح زیر تصویب نمود؛         ماده1) در این آیین‌نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل بکار می‌رود:         شورای عالی: شورای عالی فضای مجازی کشور          رییس شورا: رییس شورای عالی فضای مجازی کشور         رئیس جلسه: رئیس جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور          مرکز: مرکز ملی فضای مجازی کشور         دبیر شورا: دبیر شورا…
 • مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۷۱۷/۹۱/دش                                                                     ۱۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده۱۲ و ماده۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی» (مصوب جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ب…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۶۶۵۱۵/ت ۴۷۹۷۳هـ                                                          ۲۴/۸/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۷/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ مصوب ۱۳۶۴ـ تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویب‌نامه ش…
 • آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۶۴۹۶/ت۴۷۶۷۵هـ                                                            ۲۴/۸/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۳۳۸/۱۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نا…
 • مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۷۱۹/۹۱/دش                                                                     ۱۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» (مصوب جلسه ۲۴۸ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد ملی نخبگان ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ حوزه علمیه ـ وزارت آموزش و پرورش فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ سازمان صدا و سیما وزارت فره…
 • مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۷۱۸/۹۱/دش                                                                     ۱۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» (مصوب جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۲۱  مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود : «ماده۱ـ…
 • آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۲۲/۰۱/ش                                                                     ۲۸/۴/۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور شورای عالی فضای مجازی، در پنجمین جلسه  مورخ ۱۰/ ۴/۱۳۹۱، «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور» را  به شرح زیر تصویب نمود؛ ماده۱) در این آیین‌نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل بکار می‌رود: شورای عالی: شورای عالی فضای مجازی کشور رییس شورا: رییس شورای عالی فضای مجازی کشور رئیس جلسه: رئیس جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مرکز: مرکز مل…
 • اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ                                                            ۲۴/۸/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۴) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را به شرح زیر تصویب نمود:   اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توس…
 • آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۶۶۵۴۰/ت ۴۸۵۲۳ک                                                         ۲۴/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت راه و شهرسازی وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ آیین‌نامه «تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» را به شرح زیر تصویب نمودند:   …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۶۶۵۸۹/ت۴۷۴۳۵هـ                                                            ۲۴/۸/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷۸۳/۰۲۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ماده۱ـ در این آیین‌نامه اص…