• اصلاحیه رأی شماره ۴۵۸ ـ ۴۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 1/4/1389    شماره دادنامه: 458ـ 459    کلاسه پرونده: 88/372، 399مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.گردشکار: خانم فرح محسنی‌فرح‌آبادی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/5/1388 به شرح دادنامه شماره 459 ـ 458 صادره در پرونده‎های کلاسه 88/399 و 88/372، آراء شعب دیوان که بر ورود شکایت شکات صادر شده بود را به عنوان رأی صحیح اعلام نموده است، اما به اشتباه در متن رأی مذکور، دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم که طی آن شکایت اینجانب رد شده بود ب…
 • رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   فوق‌العاده‌های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده 17 آئین‌نامه قانونی نمی‌باشد        تاریخ: 31/3/1389                  شماره دادنامه: 119               کلاسه پرونده: 88/194       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای علی ترابی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 167692 مورخ 2/9/1387 معاونت اداری ومالی سازمان مرکزی تأمین اجتماعی.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1ـ حسب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق باز…
 • رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  نمی‌باشد        تاریخ: 30/1/1389                   شماره دادنامه: 8               کلاسه پرونده: 89/11        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای مهران اعتمادی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب 28 دیوان عدالت اداری.       گردشکار: الف ـ شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکایت آقای حسین احمدی‌قصرعاصمی، به طرفیت شهرداری شیراز منطقه 4 و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر طی به شرح دادنامه…
 • رأی شماره۹۱۰ ـ ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک نمی‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 24/12/1388    شماره دادنامه: 910، 911    کلاسه پرونده: 88/976، 1021مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: سازمان آموزش و پرورش سمنان.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2117 موضوع شکایت خانم مرضیه شاکری به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام از توابع سازمان آموزش و پرورش استان سمنان به خواسته دریافت هزینه مهدکودک طی دادنامه شماره305 مورخ19/2/1388 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است:…
 • رأی شماره۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم        تاریخ: 31/3/1389                شماره دادنامه: 120               کلاسه پرونده: 88/1003       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم زهرا محمدی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری.       گردشکار: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2014، موضوع شکایت خانم زهرا محمدی، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش شهر تهران)، به خواسته احتساب سابقه تحصیلی، طی دادنا…
 • رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان غیرقانونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  می‌باشد تاریخ: 24/12/1388       شماره دادنامه: 912      کلاسه پرونده: 88/1020مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شکات: آقایان 1ـ محسن ایزدخواه 2ـ آقای رزاق صادق 3ـ آقای علی برین 4ـ آقای محمدرضا جهانبخشی.موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1414 مورخ 30/11/1386.گردشکار: شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادخواستی در تاریخ 11/6/1386 در خصوص ابطال دستور اداری شماره 11083 مورخ 28/1/1386 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عش…
 • اصلاحیه رأی شماره۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 9/4/1389        شماره دادنامه: 234        کلاسه پرونده: 86/180مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر.موضوع شکایت و خواسته: رفع اشتباه از دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.گردشکار: مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی نامه تقدیمی به شماره 12622/ص18 مورخ 30/7/1388 اعلام داشته‎اند، در دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 در پرونده کلاسه 86/180 هیأت عمومی دیوان در صدر رأی، نام یکی از خواندگان اصلی « وزارت کار…