• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اراک (تغییر کاربری حدود ۱۲ هکتار اراضی داخل محدوده)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شمار۳۰۰/۷۹۳۱۶                                                                      ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اراک (تغییرکاربری حدود ۱۲ هکتار اراضی داخل محدوده) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شمار۳۰۰/۷۹۷۷۹                                                                      ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور استاندار محترم استان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هجدهمین جلسه سال جاری، پیرو جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ خود را تحت عنوان «دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور»، به شرح زیر اصلاح نمود: الف ـ بند ۱ـ۴ از ماده یک مصوبه مذکور حذف گردد. ب ـ…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ                                                          ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سازمان حفاظت محیط زیست ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران نهاد ریاست جمهوری ـ صندوق توسعه ملی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول…
 • مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع نحوه اقدام دستگاهها درخصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۴۵۲۵۱/۹۱/۲۰۰                                                                ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع نحوه اقدام دستگاهها درخصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ در ارتباط با نحوه اقدام دستگاه‌ها در خصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته موضوع بند (ک) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با استناد به جزء ۵ بند (ب) ماده۱۱۶ قانون مدیریت خدمات …
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۴۶۳۳۸/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی م…
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۴۶۲۸۶/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و…
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۴۶۲۵۵/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح …
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۴۶۳۴۸/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران مو…
 • تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۶۱۲۴۵/ت۴۹۰۲۳ک                                                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نفت سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه …
 • تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن در مورد لازم‌الاجراء بودن تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها و شهرستانها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک                                                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن در مورد  لازم‌الاجراء بودن تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها و شهرستانها وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب نمودند: الف ـ به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه‌ها…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بندر آستارا در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۵۷۹۲۱/ت۴۸۶۳۸هـ                                                         ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بندر آستارا در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳/۳۱۴۸/۷۳/۷/۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب نمود: بندر آستارا در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی شناخته می‌شود و ورود به کشور و خروج از آن، با گذرنامه…
 • قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۰۳۸۹                                                                            ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۷۶۲۵۸/۴۴۸                                                                     ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ جنا…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۶۵۹                                                                                                                              ۱       شماره۷۸۵۷۵هـ/ب                                                                     ۲…