• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    ‏(مصوب جلسه 601  مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 در اجرای بند2 ‏ماده 11 اساسنامه دانشگاه شاهد، انتخاب آقای دکتر کامیار ثقفی را به عنوان رئیس ‏دانشگاه شاهد، تصویب نمود.‏ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد…