• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سی‌ و دوم‌ (32) 5  مـهــرمـــاه‌  1383  هجری‌شمسی‌ 10  شعبان‌المعظم‌  1425 هجری‌قمری‌  مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ پنجم‌ مهـرماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌. 2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.  3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدرضاسجادیان‌، عوض‌ حیدرپورشهرضایی‌، محمد قمی‌ وعلی‌اکبر آقایی‌مغانجوقی‌. …