• رأی شماره۱۹۲ـ ۱۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    تاریخ دادنامه: 3/5/1390   شماره دادنامه: 192ـ193   کلاسه پرونده: 89/91ـ132     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقایان علی مرادی و اسماعیل شریف نژاد     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎های دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم     گردش کار: با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی، آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه‎های دوازدهم و پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصو…
  • رأی شماره۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    تاریخ دادنامه: 3/5/1390     شماره دادنامه: 194     کلاسه پرونده: 90/315      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای هوشنگ صالحی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎های پانزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری      گردش کار: با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال1384 به اواخر سال1383 آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استنا…