• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر مسجدسلیمان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خوزستانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر مسجدسلیمان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/11/1385، طرح جامع شهر مسجدسلیمان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت …