• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خنج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خنج در جلسه مورخ 10/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       ـ خروج اراضی کشاورزی واقع در شمال (در نقشه کاربری پیشنهادی) از محدوده شهر (مطابق با طرح هادی قبلی).       2ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه یزد (شامل شهرستانهای یزد، تفت، ابرکوه، صدوق، اردکان، میبد،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مهریز و خاتم) استاندار محترم استان یزد       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/10/1389؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه یزد (شامل شهرستانهای یزد، تفت، ابرکوه، صدوق، اردکان، میبد، مهریز و خاتم) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر جدید پردیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/11/1389 پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید برای الحاق اراضی به میزان جمعاً 600 هکتار (536 و 64 هکتار) به محدوده شهر جدید پردیس را مورد بررسی قرار داده و با الحاق آن به شروط ذیل موافقت نمود.1ـ طرح آماده‌سازی دو قطعه الحاق‌شده به شهر هر کدام به تفکیک و با در نظر گرفتن سرانه‌های مختلف موردنیاز (براساس مصوبه مورخ 10/4/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و کاربریهای عمومی و خدمات موردنیاز ته…