• رأی شماره۵۶۸ ـ ۵۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الف ـ ابطال نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره568 ـ 569  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الف ـ  ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب ـ  ابطال تصویب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران تاریخ: 11/10/1384                              کلاسه پرونده: 84/124 ـ 283 شماره دادنامه: 568 ـ 569         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مرتضی لشکری.        موضوع شکایت و خواسته: الف ـ  ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 مـعاون حـقوقـی و امـور مجلس …
 • رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 567       کلاسه پرونده: 84/13         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمد شبگرد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هیأت وزیران.        مقدمه: شـاکی طـی دادخـواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است که وزارت آموزش و پرورش به استناد آن موجبات تضییع حقوق فرهنگیانی که به خارج از کشور اعزام می‎شوند را فراهم نموده …
 • رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 561       کلاسه پرونده: 82/527         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای قاسم دستوریان فرد  ـ خانم شیرین دستوریان فرد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مصوبه‎ای از شورای اسلامی شهر کرج به شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 به شهرداری ابلاغ گردید که مواد 3، 4، 5 و تبصره‎های ذیل آن مانع صدور پروانه ساختم…
 • رأی شماره ۵۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۲۰۲۵/۴ط مورخ ۸/۵/۱۳۸۱ معاون امور مدیریت و منابع انسانی ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 598  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تاریخ: 25/10/1384     شماره دادنامه: 598     کلاسه پرونده: 82/530         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای ناصر کرمی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقد…
 • رأی شماره ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 560      کلاسه پرونده: 82/319         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای رحمت‎اله هاشم‎زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارائی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که…
 • رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۸۲۷۸۰/۶۰۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 6/9/1384        شماره دادنامه: 447      کلاسه پرونده: 82/634         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان امور جانبازان استان یزد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره182780/602 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، نظر به صراحت مفاد بند ج و الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، ت…
 • اصلاحیه رأی شماره۲۵ ـ ۲/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمیاحتراماً:        نظر به اینکه عبارت « منسوخ نگردیده است» مندرج در سطر پنجم رأی شماره 25 مورخ 2/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در صفحه چهارم روزنامه رسمی شماره16400 مورخ 3/4/1380 به چاپ رسیده است مبتنی بر اشتباه می‌باشد و عبارت « منسوخ گردیده است» صحیح می‌باشد.…