• اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/    ۹۵۴                                                                         ۸/۲/۱۳۹۳                     ۷۴۶                                                                 اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع ارسال دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۸۶۲ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ، در بند الف دادنامه صدرالذکر اشتباه املائی و ازقلم …
 • مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درمورد ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه و عمران مکران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۵۸۲۹                                                                         ۱۳/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه و عمران مکران استاندار محـترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرساز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نظر الحاق به محدوده طرح جامع شهر گلدشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۵۸۶۰                                                                         ۱۳/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نظر الحاق به محدوده طرح جامع شهر گلدشت استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۵۸۲۱                                                                         ۱۳/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۵۸۶۸                                                                         ۱۳/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شه…
 • اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۵۲۵۸/۵۰۴۵۳                                                                   ۱۵/۲/۱۳۹۳ اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نظر به اینکه در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ بعد از واژه «اطلاعات» عبارت «و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه» تحریر نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی…
 • اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۷۱۳۴/ت۴۵۶۲۸هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۱/۳۴/۱۱۷/۲۴۲۰۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد: ماده (۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۴ـ …
 • حذف بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۷۱۴۷/ت۴۹۲۶۵هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۳ حذف بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت  استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور هیأت وزیران درجلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۲۴۴۷ مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند(۲) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، موضوع تصویب‌نامه…
 • آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۷۱۴۵/ت۴۹۲۶۵هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۲۴۴۷ مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی ماده۱ـ حمل و نقل عمومی …
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مص…
 • تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزیدر سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۶۶۴۷/ت۵۰۳۳۳هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۰۵/۰۲۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ از محل جزء (۲) ردیف (۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۵۷۸۰/ت۵۰۴۸۸هـ                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران درجلسه ۱۴/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۸ـ تصویب کرد: آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و ها…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۰/۸۷۳۰/۹۰۰۰                                                                ۱۷/۲/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث           شماره۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰                                                                ۱۶/۲/۱۳۹۳ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اس…