• اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    ‏(مصوب جلسه 157 مورخ 3/11/1385 شورای معین براساس تفویض جلسه 596 ‏مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         ماده1ـ در راستای پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در حوزه‌های ‏متعدد هنری و تکریم مقام آنان « مؤسسه هنرمندان پیشکسوت» که از این به بعد در این ‏اساسنامه به اختصار « مؤسسه» نامیده می‌شود، به شرح ذیل تشکیل خواهدشد. مؤسسه ‏دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است و ‏امور آن طبق این اساسنامه و مقررات مربوطه اداره خواهدشد.‏        ماده2ـ هنرمند پیش…