• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سامان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری            در اجـرای بند 8 مصـوبه مورخ 15/5/1386 شورایعـالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویـب طرح جامع شهـر سامان در جلسه مورخ 26/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نصیرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران           در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نصیرآباد (مبنی بر الحاق 21 هکتار به محدوده شهر نصیرآباد) در جلسه مورخ 1/4/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به عدم تداخل با حرایم سایر مراکز شهری و روستایی و حریم بخشها و شهرستانهای مجاور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به م…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر حسن‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران            در اجـرای بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر حسن‌آباد (مبنی بر الحاق 240 هکتار به شهر حسن‌آباد) در جلسه مورخ 25/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضـمن تنفیذ مصوبه مذکور با رعایت سطوح خدماتی براساس ضوابط شهرسازی و مشروط بر عدم تداخل با هیچیک از حرایم شهرها و خطوط تقسیمات کشوری مناطق همجوار، خـواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیشوا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر پیشوا (مبنی بر الحاق صرفاً یکصد هکتار به صورت متصل به محدوده فعلی شهر) در جلسه مورخ 1/4/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط بر عدم تداخل با حرائم سایر مراکز شهری و روستایی و حریم بخشها و شهرستانهای مجاور و خارج از محدوده و حریم بودن شهرک صنعتی پیشوا، خواهشمند است ن…