• رأی شماره۵۳۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی          تاریخ دادنامه: 1/8/1391     شماره دادنامه: 532      کلاسه پرونده: 89/504         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: آقای حسین احمدی نیاز به وکالت از شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان         موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه         گردش کار: آقای حسین احمدی‌نیاز به وکالت ا…
 • رأی شماره۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری         تاریخ دادنامه: 8/8/1391        شماره دادنامه: 550        کلاسه پرونده: 88/555        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای غلامرضا شاطری        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری        گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره 41…
 • رأی شماره۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است        تاریخ دادنامه: 24/7/1391   شماره دادنامه: 517       کلاسه پرونده: 89/343       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: خانم شکوفه ساده خو       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر اراک       گردش کار: خانم شکوفه ساده‌خو به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عا…
 • رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۶۹۸                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۸/۸/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۵۵۱      کلاسه پرونده : ۸۸/۶۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی به آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۱ـ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران گردش کار: آقای مهدی به‌آبادی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق‌الوکاله و هزینه اجرایی …
 • رأی شماره۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری موردعمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۵۵۵                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۸ / ۸ /۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۵۵۰        کلاسه پرونده : ۸۸/۵۵۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامرضا شاطری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل …
 • رأی شماره۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۳۴۳                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۴/۷/۱۳۹۱   شماره دادنامه: ۵۱۷       کلاسه پرونده : ۸۹/۳۴۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم شکوفه ساده خو موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر اراک گردش کار: خانم شکوفه ساده‌خو به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر…
 • رأی شماره۵۳۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره هـ/۸۹/۵۰۴                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۵۳۲      کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین احمدی نیاز به وکالت از شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه گردش کار: آقای حسین احمدی‌نیاز به وکالت از شرکت انب…