• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۷ - ۲۱۵)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    215« نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلاء بعد از انتفای سمت نمی‌توانند برعلیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»         سؤال ـ آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟ نظریه شماره3793/7 ـ 18/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نماینده حقوقی واجد صلاحیت با توجه به اختیاری که ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عموم…