• رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر اخذ تضمین منجر به دریافت مازاد بر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
     اصل مالیات و جریمه متعلقه        تاریخ: 10/8/1389             شماره دادنامه: 330            کلاسه پرونده: 87/983       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 28974/2596ـ211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره410 مورخ 3/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق…
  • رأی اصلاحی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 5/8/1389               شماره دادنامه: 869               کلاسه پرونده: 88/914         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حمید سلجوقی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: با عنایت به اعلام سهو قلم در رأی شماره869 مورخ10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده کلاسه فوق‎الذکر مورد ملاحظه قرار گرفت. نظر به اینکه سهو قلم مذکور مقرون به صحت می‎باشد، بنابراین به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاح…