• تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  توضیح ضروری روزنامه رسمی نظر به اینکه تصمیم‌نامه شماره ۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ با تأخیر در مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ از طریق شبکه پیام دولت ارسال گردیده است، لهذا مبادرت به درج و انتشار توأماً تصمیم‌نامه صدرالذکر و الحاقیه مربوط می‌گردد. روزنامه رسمی کشور   شماره۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن                                                                ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رف…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام افزایش افق طرح جامع شهر گرمسار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۰۲۱۰                                                                         ۳/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام افزایش افق طرح جامع شهر گرمسار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ افزایش افق طرح جامع شهر گرمسار را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود: با توجه به بررسی و تأیید موضوع افزایش افق طرح جامع شهر گرمسار در کار گروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و شورای برنامه‌…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۰۲۰۲                                                                         ۳/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند استان تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۰۲۰۸                                                                         ۳/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند استان تهران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ خود در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند استان تهران را به شرح زیر اصلاح نمود: در بخش غربی حریم عنوان پهنه s۴۲ به s۴۱ تغییر یابد و فقط در حد اراضی تپه‌ای اطراف ام…
 • تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۲۶۷۱۸/ت۵۰۰۸۵ک                                                            ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۹/۱۰/۱۳۹۲ به اسـتناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲…
 • تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۶۷۱۹/ت۵۰۴۰۶ک                                                             ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و ب…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۶۷۳۸/ت۵۰۴۰۵ک                                                             ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شـورای هماهنگی مناطق آزاد تجـاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶…