• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی _ جلسه ۹۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ نود و دوم‌(92) 25 اسفنـدمـاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 4  صفـرالمظفـر  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ اسفندماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: قربانعلی‌نعمت‌زاده‌قراخیلی‌، حسین‌ پاپی‌، ستار هدایت‌خواه‌،امیررضا خادم‌ازغدی‌ و احمد احمد…