• رأی شماره ۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای اسلامی درخصوص سلب عضویت آنها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 16/2/1386        شماره دادنامه: 89        کلاسه پرونده: 85/913        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: وزارت کشور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2813 موضوع شکایت آقای سیامک امینی به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری تهران به خواسته، ابطال رأی شماره 154 مورخ 14/12/1384 صادره از هیأت طرف شکایت سلب عضویت شاکی از شورای اسلامی شهر اسلامش…
 • رأی شماره ۱۳۴ الی ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده حق جذب به افراد شاغل در مهدکودکها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 30/2/1386        شماره دادنامه: 134 الی 137        کلاسه پرونده: 85/516        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش 2ـ خانم فاطمه محمدربیع 3ـ خانم فروزنده امیدوار 4ـ خانم اقدس امین.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوی و دوم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1865 و 83/1866 و 83/1869 موضوع شکایت خانمها فاطمه محمدربیع، …
 • رأی شماره ۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت هزینه سفر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 2/2/1386        شماره دادنامه: 37        کلاسه پرونده: 83/158        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2626 موضوع شکایت خانم بتول امیدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده…
 • رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 16/2/1386        شماره دادنامه: 99        کلاسه پرونده: 83/732        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای اکبر عباسی بکتاش.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/399 موضوع شکایت آقای عباس بکتاش به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، دریافت فوق‎العاده حق محرومیت از مطب به شرح دادنامه شماره 688 مورخ 29/5/1380 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پر…
 • رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ ....

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  رأی شماره 5  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‎های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی         تاریخ: 19/1/1386        شماره دادنامه: 5        کلاسه پرونده: 83/322        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور ا…
 • رأی شماره ۱۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 23/2/1386        شماره دادنامه: 112        کلاسه پرونده: 84/52        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدعلی رزاز.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/819 موضوع شکایت آقای منوچهر فروتنی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته اصلاح تاریخ گروه استحقاقی صادره از 1/10/1378 به 1/1/1375 به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 18/1/1380 چ…