• آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۶۶۵۸                                                                            ۱۱/۸/۱۳۹۲ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مقدمه: در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظام‌مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتما…
 • آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۶۰۱۵                                                                            ۱۰/۹/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور دو نسخه «آئین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار» و «آئین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار» ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آئین‌نامه‌های مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی   شماره۱۳۶۶۵۴                                                                            ۱۱/۸/۱۳۹۲ آیین ن…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۸۵۳۲/ت۴۹۷۳۷هـ                                                           ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۱۳۴) قانـون بودجه سـال ۱۳۹۲ کل کشـور، آیین‌نامه اجرایـی بند یادشده را به شـرح زیـر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۸۵۳۷/ت۴۹۰۴۲هـ                                                     ۱۲/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۷۳۷۰/۶۰ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۸۵۳۳/ت۴۹۸۶۶هـ                                                            ۱۳/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد  و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (هـ) ماده (۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود: آقایان سیداحمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۸۵۳۶/ت۴۹۹۳۶هـ                                                            ۱۳/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان تعیین می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۸۵۳۵/ت۴۹۹۳۵هـ                                                           ۱۳/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۱۰۳۳۳۷ مورخ ۷/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع ‌به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان تعیین می‌شود. معاون اول رییس …
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۹۳                                                                                                                              ۱       شماره۴۷۰۴۸هـ/ب                                                                      …