• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خوانسار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خوانسار در جلسه مورخ 13/4/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم اصفهان       پیرو نامه شماره 35118/310/300 مورخ 20/7/1388 موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر کاشان به استحضار می‌رساند وسعت محدوده شهر از 8220 هکتار پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، با 4683 هکتار موافقت شده است که بر همین اساس تراکم ناخالص پیشنهادی نیز معادل 2/66 نفر در هکتار می‌گردد.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دهاقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دهاقان در جلسه مورخ 13/4/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر داران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر داران در جلسه مورخ 13/4/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر آبش احمد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به صورتجلسه مورخ24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، با الحاق اراضی به محدوده شهر آبش احمد به میزان 5/1 هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر موافقت می‌گردد. لذا ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.   معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فریدونشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فریدونشهر در جلسه مورخ11/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر تیران در جلسه مورخ 11/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نطنز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نطنز در جلسه مورخ 11/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…