• مصوبه « تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            (مصوب جلسه 659 مورخ 11/12/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 659 مورخ 11/12/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 10/12/1388 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیشنهاد مورخ 10/12/1388 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بندهای 4 و 5 ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوب جلسه 128 مورخ 21/7/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را به شرح ذیل تصویب نمود:        « آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی، دکتر محمدرضا مخبر د…