• سیاستهای سوادآموزی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 595 مورخ 21/9/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         مقدمه:        با الهام از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در دی ماه سال 1385 مبنی بر بسیج همگانی برای مبارزه با بی‌سوادی، رهنمودهای مقام معظم رهبری، جهت‌گیریهای سند ملی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای فرهنگی و آموزشی ملحوظ در قانون و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق باسوادی کامل در کشور از طریق اجرای برنامه راهبردی سوادآموزی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای سوادآموزی را ب…